31.5.17

האמירה הארבע עשרה


במהלך העידניםאף בן אנוש לא נכנס למלכותולכן איש לא זכה בחסד של עידן המלכותואיש לא ראה את מלך המלכותעל אף שתחת הארתה של רוחיבני אדם רבים התנבאו על יופייה של המלכותהם מכירים רק את חיצוניותה ולא את חשיבותה הפנימיתכיוםכשהמלכות מתחילה להתקיים באופן רשמי על פני האדמהמרבית האנושות עדיין לא יודעת מה יש להשלים ולאיזה מישור יובא האדם בסופו של דבר במהלך עידן המלכותאני חושש שכל בני האדם מבולבלים בנוגע לכךמפני שיום מימושה המלא של המלכות עדיין לא הגיע לגמריכל בני האדם תוהים ובוהיםוהם לא מסוגלים לראות אותו בבירורעבודתי באלוהיות מתחילה באופן רשמי בעידן המלכותפתיחתו הרשמית של עידן המלכות תהיה הרגע שבו טבעי יתחיל להתגלות בפני האדם בהדרגהכךברגע הזהקול השופר הקדוש מתחיל רשמית להישמע ולהכריז לכולםכשאתחיל באופן רשמי את שלטוני ואמשול כמלך המלכותעם הזמןאשלים את כל בני עמיבדיוק ברגע שבו כל אומות העולם ישתבשומלכותי תוקם ותתגבשוכן אשנה צורה ואפנה אל התבל כולהבאותו רגעכל בני האדם יראו את פניי המכובדים ויראו את ארשת פניי האמיתיתמאז בריאת העולם ועד היוםהשטן השחית את האנושות עד למצבה הנוכחיככל שהאדם הושחתכך הסתתרתי יותר מבני האנושוהפכתי ליותר בלתי-נתפס עבורםהאדם מעולם לא ראה את פניי האמיתיים ומעולם לא באו איתי במגע אותי באופן ישיר. "קיומיבדמיונו של האדם מבוסס רק על שמועות ומיתוסיםלכן אני משתף פעולה עם הדמיון האנושי – כלומר עם התפיסות האנושיות – כדי להפיל את "קיומישבדעתם של בני האדםעד שאולי אשנה את המצב של "קיומיכפי שהם טיפחו אותו מזה שנים רבותזהו עקרון עבודתיאף אדם לא היה מסוגל להכיר אותו לחלוטיןעל אף שבני האדם השתחוו בפניי ובאו לפניי כדי לעבוד אותיאני לא נהנה ממעשים כאלה של בני האדםמשום שלבם לא מכיל את צלמי אלא צלם שהוא חיצוני לילפיכךטבעי נעדר מדעתםוהם אינם יודעים דבר על פניי האמיתייםלפיכךכשהם מאמינים שהם התנגדו אליי או שהם פגעו בצווים המנהליים שליאני מעלים עיןולפיכךבזיכרונםאני אל המגלה חסד לבני האדם במקום להטיל עליהם ייסוריםאו שאני אלוהים עצמושלא מתכוון למה שהוא אומרכל אלה הם דמיונות הנובעים מהחשיבה האנושית ולא מהעובדות.

אני ניצב מעל התבל יום אחר יום ומשקיףואני מסתתר במקום משכני בענווה כדי לחוות את החיים האנושייםובוחן מקרוב כל מעשה של האדםאיש מעולם לא הקדיש לי את כל כולו באמתאף אחד מעולם לא עסק בחיפוש אחר אמתאיש מעולם לא דאג לשלומיאיש מעולם לא קיבל החלטות בפניי ועמד בחובתואיש מעולם לא התיר לי לשכון בתוכואיש לא הוקיר אותי כפי שהוא מוקיר את חייו שלואיש מעולם לא ראה את במציאות המעשית את כל הווייתה של האלוהיות שליאיש מעולם לא היה מוכן להיות בקשר עם האל המעשי עצמוכשבני אדם נבלעים במיםאני מציל אותם מהמים העומדים ונותן להם הזדמנות לחיים חדשיםכשבני אדם מפחדים לחיותאני גואל אותם מסף המוות ונותן להם אומץ לחיותוהם רואים בי את היסוד לקיומםכשהאדם ממרה את פיאני גורם לו להכיר אותי במרדנותולאור טבעה הישן של האנושות ולאור רחמייבמקום להמית בני אנושאני מאפשר להם להכות על חטא ולפתוח דף חדשכשבני האדם גוועים ברעבאני חוטף אותם מידי המוות כל עוד נשמתם בהם ומונע מהם ליפול ברשתו של השטןפעמים כה רבותבני האדם ראו את ידייפעמים כה רבותהם ראו את ארשת פניי האדיבה ואת פניי המחייכיםפעמים כה רבותהם ראו את המלכותיות שלי ואת חרון אפיאף על פי שהאנושות מעולם לא הכירה אותיאני לא מנצל את חולשתה כדי לגרום לצרות מיותרותחוויתי את מצוקות האנושותולכן אני מבין ללבו של האדם על חולשתורק בתגובה למרדנות של בני האדם ולכפיות הטובה שלהםאני מטיל עליהם ייסורים בדרגות שונות.
אני מסתתר כשבני האדם עסוקים ומתגלה בזמן הפנאי שלהםהאנושות מדמיינת אותי ככל-יודע וכאלוהים עצמו הנענה לכל בקשהלפיכךרוב בני האדם פונים אליי רק כשהם זקוקים לעזרתו של אלוהיםולא מתוך רצון להכיר אותיכשבני האדם חולים ומיוסריםהם מתחננים שאסייע להם במהרהכשהם במצוקההם חולקים איתי את קשייהם ככל יכולתם בניסיון להיפטר מהסבלאולם אף בן אנוש לא מסוגל לאהוב אותי כשנוח לואף אדם לא פנה אליי בעתות שלווה ואושרכדי לחלוק איתי את שמחתוכשמשפחתם הקרובה מאושרת ובריאה,בני האדם משליכים אותי הצדה או סוגרים את הדלת בעדי – הם מונעים ממני להיכנס וליהנות מהאושר המבורך של משפחתםהדעת האנושית צרה מדי – צרה מדי אפילו כדי להכיל אל אוהברחום וממשי כמוניפעמים כה רבותבני האדם דחו אותי בזמנים של צחוק עליזפעמים כה רבותשימשתי לבני האדם משענת כשהם מעדופעמים כה רבותבני אדם הסובלים ממחלות אילצו עליי לשמש להם רופאכמה אכזרית היא האנושותהם לגמרי לא הגיונית ולא מוסריתלא ניתן לזהות בבני האנוש אפילו רגשות שאמורות להיות להםכמעט שאין להם מגע אנושיהרהרו בעבר והשוו אותו להווההאם מתחוללים בכם שינוייםהאם העבר פחות בא לידי ביטוי בהווהאו שמא העבר עדיין לא הוחלף?
פסעתי לאורך כל ההרים והגאיות וחוויתי את העליות והמורדות של העולםשוטטתי בקרב בני האדם וחייתי בקרב בני האדם שנים רבותאך נדמה שאופי האנושות לא השתנה באמת.נדמה שאופיים הישן של בני האדם הכה בהם שורש ונבט בהםהם לעולם לא מסוגלים לשנות את אופיים הישןאלא רק לשפר במקצת את התשתית המקוריתכפי שבני האדם אומרים,המהות לא השתנתהאך הצורה השתנתה מאודנדמה שכולם מנסים לשטות בי ולסנוור אותיכדי לחמוק מידיי ולזכות בהערכתיאני לא מתפעל מתחבולות בני האדם ואני לא שם לב אליהןבמקום לצאת מהכליםאני מאמץ גישה של התבוננות ללא ראייהאני מתכנן להתגמש במידת מה לאנושות ולאחר מכן לטפל בכל בני האנוש כאיש אחדאם כל בני האנוש נעדרים הערכה עצמית ואם הם אומללים חסרי תועלת שלא מוקירים את עצמםמדוע הם בכלל זקוקים לעוד רחמים ואהבה ממניללא יוצא מהכללבני האדם לא מכירים את עצמם ולא יודעים מה כובד משקלםעליהם לעלות על מאזניים ולהישקלהאנושות לא שמה אליי לבולכן אני לא מתייחס אליה ברצינותבני האנוש לא מקדישים לי תשומת לבולכן אני לא צריך להשקיע בהם מאמץזה הטוב בכל העולמותהלא כןזה תיאור נאמן שלכםבני עמיהלא כןמי קיבל החלטות בפניי ולא השליך אותן אחר כךמי קיבל החלטות לטווח הארוך בפניי במקום לקבל החלטות תכופות על הא ועל דאבני האדם תמיד מקבלים החלטות בפניי בעתות שלווהומבטלים אותן בעתות מצוקהלאחר מכןהם מקבלים את אותן החלטות מחדש בפנייהאם אני עד כדי כך לא מכובד שאקבל כבדרך אגב את הפסולת שבני האדם מצאו בערמת האשפהמעטים בני האנוש שעומדים בהחלטותיהםמעטים הם הצנועים ומעטים הם אלה שמקריבים לי את הדברים היקרים להם מכלכולכם כאלההלא כןכבני עמי במלכותאם לא תהיו מסוגלים למלא את חובתכםאני אתעב ואדחה אתכם!
 מתוך "האמירה הארבע עשרה"

אין תגובות:

פרסום תגובה

האמירה הארבע עשרה


במהלך העידניםאף בן אנוש לא נכנס למלכותולכן איש לא זכה בחסד של עידן המלכותואיש לא ראה את מלך המלכותעל אף שתחת הארתה של רוחיבני אדם רבים התנבאו על יופייה של המלכותהם מכירים רק את חיצוניותה ולא את חשיבותה הפנימיתכיוםכשהמלכות מתחילה להתקיים באופן רשמי על פני האדמהמרבית האנושות עדיין לא יודעת מה יש להשלים ולאיזה מישור יובא האדם בסופו של דבר במהלך עידן המלכותאני חושש שכל בני האדם מבולבלים בנוגע לכךמפני שיום מימושה המלא של המלכות עדיין לא הגיע לגמריכל בני האדם תוהים ובוהיםוהם לא מסוגלים לראות אותו בבירורעבודתי באלוהיות מתחילה באופן רשמי בעידן המלכותפתיחתו הרשמית של עידן המלכות תהיה הרגע שבו טבעי יתחיל להתגלות בפני האדם בהדרגהכךברגע הזהקול השופר הקדוש מתחיל רשמית להישמע ולהכריז לכולםכשאתחיל באופן רשמי את שלטוני ואמשול כמלך המלכותעם הזמןאשלים את כל בני עמיבדיוק ברגע שבו כל אומות העולם ישתבשומלכותי תוקם ותתגבשוכן אשנה צורה ואפנה אל התבל כולהבאותו רגעכל בני האדם יראו את פניי המכובדים ויראו את ארשת פניי האמיתיתמאז בריאת העולם ועד היוםהשטן השחית את האנושות עד למצבה הנוכחיככל שהאדם הושחתכך הסתתרתי יותר מבני האנושוהפכתי ליותר בלתי-נתפס עבורםהאדם מעולם לא ראה את פניי האמיתיים ומעולם לא באו איתי במגע אותי באופן ישיר. "קיומיבדמיונו של האדם מבוסס רק על שמועות ומיתוסיםלכן אני משתף פעולה עם הדמיון האנושי – כלומר עם התפיסות האנושיות – כדי להפיל את "קיומישבדעתם של בני האדםעד שאולי אשנה את המצב של "קיומיכפי שהם טיפחו אותו מזה שנים רבותזהו עקרון עבודתיאף אדם לא היה מסוגל להכיר אותו לחלוטיןעל אף שבני האדם השתחוו בפניי ובאו לפניי כדי לעבוד אותיאני לא נהנה ממעשים כאלה של בני האדםמשום שלבם לא מכיל את צלמי אלא צלם שהוא חיצוני לילפיכךטבעי נעדר מדעתםוהם אינם יודעים דבר על פניי האמיתייםלפיכךכשהם מאמינים שהם התנגדו אליי או שהם פגעו בצווים המנהליים שליאני מעלים עיןולפיכךבזיכרונםאני אל המגלה חסד לבני האדם במקום להטיל עליהם ייסוריםאו שאני אלוהים עצמושלא מתכוון למה שהוא אומרכל אלה הם דמיונות הנובעים מהחשיבה האנושית ולא מהעובדות.

אני ניצב מעל התבל יום אחר יום ומשקיףואני מסתתר במקום משכני בענווה כדי לחוות את החיים האנושייםובוחן מקרוב כל מעשה של האדםאיש מעולם לא הקדיש לי את כל כולו באמתאף אחד מעולם לא עסק בחיפוש אחר אמתאיש מעולם לא דאג לשלומיאיש מעולם לא קיבל החלטות בפניי ועמד בחובתואיש מעולם לא התיר לי לשכון בתוכואיש לא הוקיר אותי כפי שהוא מוקיר את חייו שלואיש מעולם לא ראה את במציאות המעשית את כל הווייתה של האלוהיות שליאיש מעולם לא היה מוכן להיות בקשר עם האל המעשי עצמוכשבני אדם נבלעים במיםאני מציל אותם מהמים העומדים ונותן להם הזדמנות לחיים חדשיםכשבני אדם מפחדים לחיותאני גואל אותם מסף המוות ונותן להם אומץ לחיותוהם רואים בי את היסוד לקיומםכשהאדם ממרה את פיאני גורם לו להכיר אותי במרדנותולאור טבעה הישן של האנושות ולאור רחמייבמקום להמית בני אנושאני מאפשר להם להכות על חטא ולפתוח דף חדשכשבני האדם גוועים ברעבאני חוטף אותם מידי המוות כל עוד נשמתם בהם ומונע מהם ליפול ברשתו של השטןפעמים כה רבותבני האדם ראו את ידייפעמים כה רבותהם ראו את ארשת פניי האדיבה ואת פניי המחייכיםפעמים כה רבותהם ראו את המלכותיות שלי ואת חרון אפיאף על פי שהאנושות מעולם לא הכירה אותיאני לא מנצל את חולשתה כדי לגרום לצרות מיותרותחוויתי את מצוקות האנושותולכן אני מבין ללבו של האדם על חולשתורק בתגובה למרדנות של בני האדם ולכפיות הטובה שלהםאני מטיל עליהם ייסורים בדרגות שונות.
אני מסתתר כשבני האדם עסוקים ומתגלה בזמן הפנאי שלהםהאנושות מדמיינת אותי ככל-יודע וכאלוהים עצמו הנענה לכל בקשהלפיכךרוב בני האדם פונים אליי רק כשהם זקוקים לעזרתו של אלוהיםולא מתוך רצון להכיר אותיכשבני האדם חולים ומיוסריםהם מתחננים שאסייע להם במהרהכשהם במצוקההם חולקים איתי את קשייהם ככל יכולתם בניסיון להיפטר מהסבלאולם אף בן אנוש לא מסוגל לאהוב אותי כשנוח לואף אדם לא פנה אליי בעתות שלווה ואושרכדי לחלוק איתי את שמחתוכשמשפחתם הקרובה מאושרת ובריאה,בני האדם משליכים אותי הצדה או סוגרים את הדלת בעדי – הם מונעים ממני להיכנס וליהנות מהאושר המבורך של משפחתםהדעת האנושית צרה מדי – צרה מדי אפילו כדי להכיל אל אוהברחום וממשי כמוניפעמים כה רבותבני האדם דחו אותי בזמנים של צחוק עליזפעמים כה רבותשימשתי לבני האדם משענת כשהם מעדופעמים כה רבותבני אדם הסובלים ממחלות אילצו עליי לשמש להם רופאכמה אכזרית היא האנושותהם לגמרי לא הגיונית ולא מוסריתלא ניתן לזהות בבני האנוש אפילו רגשות שאמורות להיות להםכמעט שאין להם מגע אנושיהרהרו בעבר והשוו אותו להווההאם מתחוללים בכם שינוייםהאם העבר פחות בא לידי ביטוי בהווהאו שמא העבר עדיין לא הוחלף?
פסעתי לאורך כל ההרים והגאיות וחוויתי את העליות והמורדות של העולםשוטטתי בקרב בני האדם וחייתי בקרב בני האדם שנים רבותאך נדמה שאופי האנושות לא השתנה באמת.נדמה שאופיים הישן של בני האדם הכה בהם שורש ונבט בהםהם לעולם לא מסוגלים לשנות את אופיים הישןאלא רק לשפר במקצת את התשתית המקוריתכפי שבני האדם אומרים,המהות לא השתנתהאך הצורה השתנתה מאודנדמה שכולם מנסים לשטות בי ולסנוור אותיכדי לחמוק מידיי ולזכות בהערכתיאני לא מתפעל מתחבולות בני האדם ואני לא שם לב אליהןבמקום לצאת מהכליםאני מאמץ גישה של התבוננות ללא ראייהאני מתכנן להתגמש במידת מה לאנושות ולאחר מכן לטפל בכל בני האנוש כאיש אחדאם כל בני האנוש נעדרים הערכה עצמית ואם הם אומללים חסרי תועלת שלא מוקירים את עצמםמדוע הם בכלל זקוקים לעוד רחמים ואהבה ממניללא יוצא מהכללבני האדם לא מכירים את עצמם ולא יודעים מה כובד משקלםעליהם לעלות על מאזניים ולהישקלהאנושות לא שמה אליי לבולכן אני לא מתייחס אליה ברצינותבני האנוש לא מקדישים לי תשומת לבולכן אני לא צריך להשקיע בהם מאמץזה הטוב בכל העולמותהלא כןזה תיאור נאמן שלכםבני עמיהלא כןמי קיבל החלטות בפניי ולא השליך אותן אחר כךמי קיבל החלטות לטווח הארוך בפניי במקום לקבל החלטות תכופות על הא ועל דאבני האדם תמיד מקבלים החלטות בפניי בעתות שלווהומבטלים אותן בעתות מצוקהלאחר מכןהם מקבלים את אותן החלטות מחדש בפנייהאם אני עד כדי כך לא מכובד שאקבל כבדרך אגב את הפסולת שבני האדם מצאו בערמת האשפהמעטים בני האנוש שעומדים בהחלטותיהםמעטים הם הצנועים ומעטים הם אלה שמקריבים לי את הדברים היקרים להם מכלכולכם כאלההלא כןכבני עמי במלכותאם לא תהיו מסוגלים למלא את חובתכםאני אתעב ואדחה אתכם!
 מתוך "האמירה הארבע עשרה"

אין תגובות:

פרסום תגובה